صفحه اصلیدرباره ماخدماتفن آوري هانمونه كارهامشتریانمقالاتتماس با ما
 
 
مشتريان
شروع همكاري: مهر ۱۳۹۰ - مدت ارائه خدمات: ۵ ماه

طراحي گرافيك سايت
برنامه نويسي و راه اندازي سايت
ارائه خدمات هاست و دامين
شروع همكاري: آذر ۱۳۸۷ - مدت ارائه خدمات: ۳ سال و ۶ ماه

طراحي گرافيك سايت
برنامه نويسي و راه اندازي سايت
آماده سازي محتواي اطلاعاتي
طراحي سيستم نرم افزاري
برنامه نويسي و تست سيستم
ارائه خدمات پشتيباني
مشاوره نرم افزار و شبكه
شروع همكاري: خرداد ۱۳۸۸ - مدت ارائه خدمات: ۱ سال

برنامه نويسي و راه اندازي سايت
ارائه خدمات پشتيباني
مشاوره نرم افزار و شبكه
شروع همكاري: بهمن ۱۳۹۰

طراحي گرافيك سايت
برنامه نويسي و راه اندازي سايت
ارائه خدمات هاست و دامين
شروع همكاري: آذر ۱۳۸۸ - مدت ارائه خدمات: ۲ سال و ۳ ماه

طراحي گرافيك سايت
برنامه نويسي و راه اندازي سايت
ارائه خدمات پشتيباني
ارائه خدمات هاست و دامين
شروع همكاري: آذر ۱۳۸۸

طراحي گرافيك سايت
برنامه نويسي و راه اندازي سايت
مشاوره نرم افزار و شبكه
ارائه خدمات هاست و دامين
شروع همكاري: مرداد ۱۳۸۹

طراحي گرافيك سايت
برنامه نويسي و راه اندازي سايت
آماده سازي محتواي اطلاعاتي
ارائه خدمات پشتيباني
ارائه خدمات هاست و دامين
شروع همكاري: خرداد ۱۳۹۲

طراحي گرافيك سايت
برنامه نويسي و راه اندازي سايت
ارائه خدمات هاست و دامين
شروع همكاري: شهریور ۱۳۹۱

طراحي گرافيك سايت
برنامه نويسي و راه اندازي سايت
ارائه خدمات هاست و دامين
شروع همكاري: شهریور ۱۳۸۷ - مدت ارائه خدمات: ۳ سال

ارائه خدمات پشتيباني
مشاوره نرم افزار و شبكه
ارائه خدمات هاست و دامين
شروع همكاري: آذر ۱۳۹۱

برنامه نويسي و راه اندازي سايت
برنامه نويسي و تست سيستم
ارائه خدمات هاست و دامين
شروع همكاري: آبان ۱۳۸۶

طراحي گرافيك سايت
برنامه نويسي و راه اندازي سايت
ارائه خدمات پشتيباني
مشاوره نرم افزار و شبكه
ارائه خدمات هاست و دامين
شروع همكاري: دی ۱۳۸۸

طراحي سيستم نرم افزاري
برنامه نويسي و تست سيستم
ارائه خدمات پشتيباني
مشاوره نرم افزار و شبكه
شروع همكاري: بهمن ۱۳۹۰ - مدت ارائه خدمات: ۴ ماه

طراحي گرافيك سايت
برنامه نويسي و راه اندازي سايت
مشاوره نرم افزار و شبكه
شروع همكاري: اردیبهشت ۱۳۸۷

طراحي گرافيك سايت
برنامه نويسي و راه اندازي سايت
آماده سازي محتواي اطلاعاتي
نگهداري تجهيزات سخت افزاري و شبكه
مشاوره نرم افزار و شبكه
ارائه خدمات هاست و دامين
شروع همكاري: تیر ۱۳۸۷ - مدت ارائه خدمات: ۲ سال

طراحي سيستم نرم افزاري
ارائه خدمات پشتيباني
مشاوره نرم افزار و شبكه
شروع همكاري: تیر ۱۳۸۴

طراحي گرافيك سايت
برنامه نويسي و راه اندازي سايت
طراحي سيستم نرم افزاري
برنامه نويسي و تست سيستم
ارائه خدمات پشتيباني
نگهداري تجهيزات سخت افزاري و شبكه
مشاوره نرم افزار و شبكه
ارائه خدمات هاست و دامين
شروع همكاري: مهر ۱۳۹۰ - مدت ارائه خدمات: ۵ ماه

طراحي گرافيك سايت
برنامه نويسي و راه اندازي سايت
 

 
 
© 2012 - WEBILIX websolutions