صفحه اصلیدرباره ماخدماتفن آوري هانمونه كارهامشتریانمقالاتتماس با ما
 
 
تعيين اعتبار فرم قبل از ارسال

امروزه صفحات حاوي فرم را در بسياري از سايت ها (حداقل براي ارسال پست الكترونيك براي مديريت سايت) مي توان مشاهده نمود. بسياري از اين فرمها داراي قوانيني در ارتباط با اطلاعات ورودي مي باشند (براي مثال لزوم وارد كردن بعضي از اطلاعات و يا اطمينان از صحيح بودن فرمت پست الكترونيكي و ...). براي تعيين اعتبار اطلاعات وارد شده دو راه حل كلي وجود دارد.
 


 
 
© 2012 - WEBILIX websolutions